Societas Rudolphina

Zdroj: http://www.societas-rudolphina.cz/
Datum: 25.09.2016

NAŠI PARTNEŘI

ILA s.r.o.

___

__________

1. školská poradenská kancelář

konzultace - poradenství - řešení - řízení projektů

Hlavní strana

V rámci svých aktivit nabízí Societas Rudolphina své služby v oblasti zpracování, managementu a reportingu projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU a to zejména v oblastech podpory inovací a transferu technologií, vzdělávání, zvyšování konkurenceschopnosti MSP, dopravy, regionálního rozvoje, ochrany životního prostředí a zdravotnictví.

Technické mateřské školy Od 15.7.2014 je Societsa Rudolphina partnerem v projektu „Technické mateřské školy“ (OPVpK). Nositelem projektu je Jihočeská agentura inovačního podnikání.  V projektu SoRu odpovídá zejména za vytvoření a realizaci vzdělávacích modulů Sociální kompetence, Morální kompetence, Osobnostní kompetence a Osobnostně sociální kompetence aplikované na specifické role učitelů MŠ. Více: www.jaip.cz
TRIANGL: Podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Od 1. 4. 2013 je Societas Rudolphina partnerem v projektu "TRIANGL: Podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji" (OPVpK). Nositelem projektu je BOXED, s.r.o. V projektu SoRu odpovídá za vytvoření metodiky Ochrana duševního vlastnictví (ODV) , za přípravu a organizaci besed s vědci a exkurzí do výzkumných ústavů. Lektorky zajišťuje  výuku ODV na do projektu zapojených základních školách. Více: http://triangl.dumy.cz
Trojlístek - podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let Od 1.1.2012 je Societas Rudolphina partnerem v projektu  „Trojlístek -  podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“ (OPVpK). Nositelem projektu je Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. V projektu SoRu odpovídá zejména za zajištění besed žáků s vědci a průběžné hodnocení projektu.
400 let od úmrtí Rudolfa II. 20. ledna 2012 uplynulo 400 let od skonu Jeho Císařské a Královské Výsosti Rudolfa II., k jehož odkazu se naše sdružení fundamentálně hlásí. V předvečer výročí dne 19. ledna proběhlo v katedrále sv. Víta requiem za tohoto mimořádného panovníka, za jehož vlády zažila Praha a celé země Koruny české obdobný rozkvět jako za císaře Karla IV. Vynikající homilii za JCKV Rudolfa II. přednesl arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka.
Rozvoj aktivit Societas Rudolphina na Slovensku Societas Rudolphina uzavřela dne 26.10.2009 Smlouvu o poskytnutí poradenských a konzultačních služeb s Bratislavskou akademickou společností, n.o. Předmětem této smlouvy je kromě odborného poradenství v otázkách přenosu poznatků a technologií i zpracování projektu s názvem „Transfer poznatkov do praxe“ v rámci Operačního programu výzkum a vývoj, Opatření 4.2.
Závěrečná konference projektu CERT-TTT-M v Rize Ve dnech 24. a 25. února 2009 proběhla závěrečná konference projektu CERT-TTT-M v Rize, které se zúčastnil za SR RNDr. Ivan Dvořák CSc.  V návaznosti na ni proběhlo i poslední jednání členů konsorcia a expertů, které pozitivně zhodnotilo průběh celého projektu, doladilo jeho výstupy a projednalo otázky diseminace jeho výsledků (viz www.ttt-manager.eu). Na projekt CERT-TTT-M by měl v květnu 20009 navázat projekt EuKTS, financovaný v rámci 7. rámcového programu EU.
Výroční konference ProTon Europe Ve dnech 28. - 30. ledna 2009 proběhla v Cardiffu výroční konference evropské sítě organisací pro přenos poznatků a technologií (ProTon - Public Research Organisations´ Transfer Offices Network). Za Societas Rudolphina i za Universitu Karlovu se konference zúčastnili Ivan Dvořák a Radim Špaček.
Certified Transnational Technology Transfer Manager           Dne 2. prosince 2008 proběhla v Rotterdamu další schůzka mezinárodního týmu podílejícího se na projektu CERT- TTT-M (Certified Transnational  Technology Transfer Manager) financovaného z prostředků EU v rámci 6. Rámcového programu. Tým je složen jednak  z partnerů projektu a dále z přizvaných expertů. Jednání se za Českou republiku zúčastnili členové Societas Rudolphina, o.s.  Ivan Dvořák a Kateřina Čihařová.
Kulatý stůl v rámci konference INOVACE 2008 Dne 4. prosince 2008 byly výstupy projektu CERT-TTT-M, na jehož řešení se Societas Rudolphina podílí, prezentovány u “kulatého stolu“ „PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ PRO OBLAST INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ“ (moderuje prof. J. Dvořák, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky a.s.) pořádaného v rámci konference INOVACE 2008 pořádané Asociací Inovačního Podnikání ČR.
Setkání projektu CERT-TTT-M v Paříži Ve dnech 20 – 21. srpna 2008 proběhlo setkání řešitelů a expertů projektu CERT-TTT-M v Paříži. Námětem jednání byla příprava plánu diseminace výsledků projektu.
Zaregistrována asociace AKTOP Dne 20. června 2008 MV zaregistrovalo  Asociation of Knowldedge Transfer Organizations and Professionals (AKTOP) občanské sdružení, v němž se dobrovolně sdružují právnické a fyzické osoby činné a zainteresované v ČR ve vyhledávání, ochraně a komercializaci nových výzkumných poznatků, transferu znalostí, ve využití nových poznatků pro inovační podnikání a v profesích, které s takovými činnostmi souvisejí.
Setkání projektu CERT-TTT-M vE Stockholmu Ve dnech 17. - 18. června 2008 proběhlo setkání řešitelů a expertů projektu CERT-TTT-M v Stockholmu. Námětem jednání byla příprava vzdělávacího rámce pro profesi „technology transfer manager“.
Setkání projektu CERT-TTT-M v Mnichově Ve dnech 29. – 30. dubna 2008 proběhlo setkání řešitelů a expertů projektu CERT-TTT-M v Mnichově. Námětem jednání byla analýza možných scénářů přípravy evropské akreditace a certifikace profese „technology transfer manager“.
Setkání projektu CERT-TTT-M v Bologni Ve dnech 14. – 15. února 2008 proběhlo setkání řešitelů a expertů projektu CERT-TTT-M v Bologni. Námětem jednání byla prezentace prvních výsledků pracovních skupin 3 a 4.
Setkání projektu CERT-TTT-M v Rize Dne 5. prosince 2007 proběhlo setkání řešitelů a expertů projektu CERT-TTT-M v Rize. Námětem jednání byla prezentace výsledků pracovních skupin 1 a 2.
Projekt CPPT úspěšně ukončen! Dne 21. listopadu 2007 byla Monitorovacím výborem projektu Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze projednána a schválena závěrečná zpráva projektu, na jehož realizaci se Societas Rudolphina podílela jako odborný manažer. Tím byl projekt k 31.10.2007 úspěšně ukončen.
Seminář a tisková konference o projektu CPPT na UK Výsledky projektu Centrum pro přenos poznatků a technologií byly dne 14. listopadu 2007 prezentovány na semináři „Inovační podnikání Univerzity Karlovy“, kterému předcházela tisková konference pro média. Seminář, kterého se zúčastnilo asi přes 30 účastníků, zahájil rektor Univerzity Karlovy Prof. Václav Hampl.
Setkání projektu CERT-TTT-M v Innsbrucku Dne 12. listopadu 2007 proběhlo setkání řešitelů a expertů projektu CERT-TTT-M v Innsbrucku. Námětem jednání byla kritická revize dostupných „best practices“ v oblasti transferu technologií.
Sborník Inovační podnikání Univerzity Karlovy 31. října 2007 publikovalo nakladatelství Karolinum sborník „Inovační podnikání Univerzity Karlovy“ shrnující přehledně výsledky projektu Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze. Editory sborníku jsou S. Štech a I. Dvořák.
Podepsána smlouva mezi Societas Rudolphina a Univerzitou Karlovou v Praze Dne 10. srpna 2007 byla na základě vyhraného výběrového řízení uzavřena Smlouva o odborné spolupráci mezi Societas Rudolphina a Univerzitou Karlovou v Praze. Cílem spolupráce bude poskytování poradenské podpory  při rozvoji Centra pro přenos poznatků a technologií UK a při zpracování projektů UK financovaných ze Strukturálních fondů EU.
Projekt CERT-TTT-M zahájen Dne 26. července 2007 proběhlo zahajovací setkání řešitelů a expertů projektu CERT-TTT-M v Bruselu. Námětem bylo vzájemné seznámení účastníků a prezentace plánu práce.
Podepsána smlouva mezi Societas Rudolphina a Austria Wirtschaftsservice Dne 22. června 2007 byla podepsán „Consulting Agreement“ mezi Societas Rudolphina a  Austria Wirtschaftsservice GmbH. Naše sdružení se tím stalo expertem podílejícím se na realizaci projektu Certified Trans-Technology-Tranfer Manager (CERT-TTT-M). Odpovědným řešitelem projektu za Societas Rudolphina je Ivan Dvořák.
Závěrečná diskuse vzdělávacího programu IPUK Dne 31. května 2007 se experti Societas Rudolphina zúčastnili závěrečné diskuse kurzu A „Od poznatku k aplikaci a zisku“ v rámci Komplexního programu Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání
Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze schváleno! Dne 18. května 2007 schválil Akademický senát Univerzity Karlovy založení Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze jako samostatného pracoviště Univerzity. Současně schválil i nezbytné navazující dokumenty (úpravu statutu UK atd.). Centrum bylo založeno v rámci projektu stejného jména, jehož je Societas Rudolphina odborným poradcem.
Vstupní seminář kurzu C vzdělávacího programu IPUK Dne 17. května 2007 proběhl vstupní semináře kurzu C vzdělávacího programu IPUK „Akademické pracoviště jako zdroj inovací“ Komplexního programu Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání, na kterém byl prezentován projekt CPPT.
Vstupní seminář kurzu A vzdělávacího programu IPUK Ve dnech 23. – 26. dubna 2007 proběhl vstupní seminář kurzu A vzdělávacího programu IPUK „Od poznatku k aplikaci a zisku“ Komplexního programu Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání, na kterém byl prezentován projekt CPPT.
Přednáška na semináři Mendelovy Univerzity v Brně Dne 5. března 2007 prezentovala Dr. Kateřina Čihařová projekt CPPT na semináři o využití Strukturálních fondů EU pořádaném Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně.
Přednáška o metodě TRIZ Dne 2. února 2007 proběhla v rámci projektu CPPT na UK přednáška Doc. B. Bušova (reprezentant fy Indus International Ltd.) „Invention machine“, prezentující metodu TRIZ, zaměřenou na kreativní vyhledávání inovativních řešení problémů vyplývajících z potřeb vývojových potřeb komerčního sektoru. Přednášky se zúčastnilo 12 účastníků z Prahy, převážně z UK.
Prezentace projektu CPPT na LF UK v Plzni Dne 25. ledna 2007 proběhla na Lékařské fakultě UK v Plzni prezentace projektu CPPT, které se zúčastnilo 8 účastníků.
Konference Intellectual Property Rights and its Protection: the Key to Successful Innovation na UK Ve dnech 29. - 30. listopadu 2006 proběhla na UK (Modrá posluchárna),  konference „Intellectual Property Rights and its Protection: the Key to Successful Innovation“ které se zúčastnili přední domácí i zahraniční odborníci v dané oblasti a asi 160 posluchačů.  Konference byla organizována Univerzitou Karlovou ve spolupráci s Britským velvyslanectvím a Societas Rudolphina.
Prezentace projektu CPPT na 2. LF UK Dne 22. listopadu 2006 proběhla na 2. LF UK prezentace projektu CPPT, které se zúčastnilo 10 účastníků.    
Prezentace projektu CPPT na 1. LF UK Dne 20. listopadu 2006 proběhla na 1. LF UK prezentace projektu CPPT UK, které se zúčastnilo 5 účastníků.
Prezentace projektu CPPT na FF UK Dne 13. listopadu 2006 proběhla na FF UK prezentace projektu CPPT UK, které se zúčastnilo 5 účastníků.
Prezentace projektu CPPT na PřF UK Dne 8. listopadu 2006 proběhla na PřF UK prezentace projektu CPPT, které se zúčastnilo 15 účastníků.